• + (371) 2 9 218 218
  • E-mail: info@casada.lv

Visām SIA Casada pārdotajām precēm, tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija, ja tiek ievērota lietošanas instrukcija.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar produkcijas (izstrādājuma) lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts: izstrādājuma modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksts. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus – šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.
LR likumdošanā noteiktajā termiņā garantijas gadījums iestājas, ja ir ievēroti šeit norādītie nosacījumi un, ja bojājumi radušies ražošanas procesa, konstrukcijas defektu vai pielietoto izejmateriālu kvalitātes dēļ, un par tiem garantijas termiņa laikā ir informēts Casada SIA pilnvarotais servisa centrs (turpmāk – PSC).
Garantija tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam.
Vispārīgie garantijas noteikumi
Garantija attiecas tikai uz to produkciju (izstrādājumiem), kuru pārdod SIA “Casada” un kurai izsniedz garantijas talonu.
Garantijas termiņš ir 2 gadi, kas ir likumā noteikts garantijas termiņš, tam noslēdzoties netiek nodrošināts apmaksāts garantijas remonts.
Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:
* ja pircējs nevar uzrādīt pienācīgi aizpildītu garantijas talonu,
* ja produkts (izstrādājums), kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis izmantots peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem,
* ja tiek pārkāpta lietošanas instrukcija,
* ja uz izstrādājuma saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas,
* ja atklātas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai shēmā, kuras atšķiras no ražotāja noteiktajām,
* ja produkta (izstrādājuma) sērijas numurs izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt.

Garantija netiek attiecināta uz šādiem izstrādājuma bojājumiem:

* bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu nokļūšana izstrādājuma iekšienē,
* bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, negaiss u.c.), kā arī nelaimes gadījumi,
* bojājumi, kurus izraisījusi barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru neatbilstība standartiem un citi līdzīgi ārējie faktori,
* bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru), dažādu veidu informācijas nesēju (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar audiokasetēm un videokasetēm) lietošana.
Garantija netiek attiecināta uz:
* izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektiem (aksesuāriem) un barošanas elementiem, kā arī,
* ja nepieciešams mainīt lampas, filtrus, baterijas, akumulatorus, drošinātājus, austiņas, mikrofonus, handsfree ierīces un citas izstrādājuma detaļas un piederumus, kuriem ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar izstrādājuma izjaukšanu,
* audiogalviņu un videogalviņu, informācijas nolasīšanai no dažādu tipu nesējiem paredzētu pievadu tīrīšanu.
Uzstādīt (samontēt, pieslēgt) izstrādājumu, kuram nepieciešamas šādas darbības, var atbilstoša profila PSC speciālisti, veicot to kā maksas pakalpojumu. Šajā punktā norādīto darbu izpildei, Jūs varat izmantot arī citu speciālistu pakalpojumus, ja viņiem ir atbilstības sertifikāts šādu darbu veikšanai. Persona, kas uzstādījusi izstrādājumu, ir atbildīga par uzstādīšanas pareizību un kvalitāti. Lūdzam Jūs pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir pareizi uzstādīt izstrādājumu gan tā darbības drošumam, gan turpmākai pilnai garantijas apkalpošanai. Pieprasiet, lai speciālists, kurš veic uzstādīšanu, ieraksta garantijas talonā visu nepieciešamo informāciju par Jūsu izstrādājuma uzstādīšanu. Izstrādājuma noregulēšana, kuras kārtība izklāstīta lietošanas instrukcijā, netiek iekļauta garantijas apkalpošanā.
Casada SIA neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru produkts (izstrādājums) tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai, gadījumā, ja tas noticis izstrādājuma uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas un apstākļu neievērošanas gadījumā.